Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu implementácie stratégie clld (t.j. miestneho rozvoja vedeného komunitou) podporenej z dotácie NSK na rok 2017

Kód výzvy: MRH/2017/01 Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ (ďalej len „MAS „Mikroregión Hurbanovo“), verejno – súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom pre implementáciu Stratégie CLLD (Nástroj 2 LEADER NSK) vyhlasuje dňa 26.05.2017 na základe rozhodnutia Predsedníctva o.z. MAS „Mikroregión Hurbanovo“ výzvu pre predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK na rok 2017 (ďalej len „ŽoNFP”) v termíne od […]

Continue reading


Oznam o podpise zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja – Doc. Ing. Milan Belica PhD. a predseda občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ – Ing. Jozef Jobbágy podpísali Zmluvu o poskytnutí dotácie v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s VZN […]

Continue reading