Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 7.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-511-004

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 7.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-511-004 – Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií Výška žiadaného príspevku po ukončení 7.hodnotiaceho kola k 30.07.2022: 139 779,57 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 442,43 EUR Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje: 140 222,00 EUR

Continue reading


Mikroregion Hurbanovo oznamuje žiadateľom, že ku dňu 31.08.2022 plánuje zrušiť výzvu IROP-CLLD-T377-512-003, hlavná aktivita F2 – verejná kanalizácia

Mikroregion Hurbanovo oznamuje žiadateľom, že ku dňu 31.08.2022 plánuje zrušiť výzvu IROP-CLLD-T377-512-003, hlavná aktivita F2 – verejná kanalizácia. Dôvodom plánovaného zrušenia výzvy je nezáujem zo strany žiadateľov o predkladanie žiadostí o príspevok (ŽoPr) na hlavnú aktivitu F2 – verejná kanalizácia. Od vyhlásenia výzvy, dňa 01.02.2021 nebola predložená žiadna ŽoPr. Finančné prostriedky zo zrušenej výzvy budú […]

Continue reading