Informovanie verejnosti o získaní nenávratného finančného príspevku k projektu Implementácia stratégie CLLD

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na implementáciu projektu Implementácia stratégie CLLD (Kód projektu: 302051T377). Celé znenie: Dokumenty na stiahnutie: Informačný plagát – Implementácia stratégie CLLD [203kB, .pdf]

Continue reading


Informovanie verejnosti o získaní nenávratného finančného príspevku k projektu Financovanie prevádzkových nákladov MAS „Mikroregión Hurbanovo“ II

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na implementáciu projektu Financovanie prevádzkových nákladov MAS „Mikroregión Hurbanovo“ II (Kód projektu: 302051AA51). Celé znenie: Dokumenty na stiahnutie: Informačný plagát – Chod MAS [203kB, .pdf]

Continue reading


Výzva č. 4 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o NFP v rámci implementácie CLLD 7.4

Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ si Vás dovoľuje informovať, že vyhlasuje Výzvu č. 4 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej […]

Continue reading