Oznam o podpise zmluvy o poskytnutí dotácie s Nitrianskym samosprávnym krajom

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja – Doc. Ing. Milan Belica PhD. a predseda občianskeho združenia „MikroregiónHurbanovo“ – Ing. Jozef Jobbágy podpísali Zmluvu o poskytnutí dotácie v zmysle §8 ods.5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK […]

Continue reading


Oznámenie o získaní príspevku z IROP a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS „Mikroregión Hurbanovo“

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ si dovoľuje informovať členov MAS i širokú verejnosť o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS „Mikroregión Hurbanovo“. Na základe Rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej agentúry zo dňa 06. 03. 2018 bola združeniu „Mikroregión Hurbanovo“ schválená stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou a bol mu udelený štatút miestnej […]

Continue reading