Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – aktivita C1 v znení aktualizácie č.4

Kód výzvy: IROP-CLLD-T377-512-002 Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v znení aktualizácie č. 4 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu: ŠC 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach v rámci aktivity […]

Continue reading


Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP č. 02/2023/OH

Občianske združenie Mikroregión Hurbanovo. vyhlasuje Výzvu č.02/2023/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022. Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2022 (ŽoNFP, ktoré budú OH hodnotiť): 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane […]

Continue reading


Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP č. 04/2023/OH

Občianske združenie Mikroregión Hurbanovo. vyhlasuje Výzvu č.04/2023/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022. Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2022 (ŽoNFP, ktoré budú OH hodnotiť): 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj) Typ výzvy: uzavretá […]

Continue reading