Aktualizácia č. 1 Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP pre opatrenie 7.4

Aktualizácia č. 1 Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

Touto aktualizáciou č.1 MAS „Mikroregión Hurbanovo“ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 2.12.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 24.10.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Zároveň upozorňujeme na novú povinnú prílohu ku každej ŽoNFP, a to Potvrdenie o bankovom účte žiadateľa, resp. zmluva s bankou.

Ostatné podmienky ostávajú nezmenené.


Dokumenty na stiahnutie:

Výzva MAS – CLLD aktualizácia dátumu uzavretia 7.4 [890kB, .pdf]