Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP pre opatrenie 7.4

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

Touto aktualizáciou č.2 MAS „Mikroregión Hurbanovo“ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP.

Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 21.2.2020.
Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t.j. od 09.12.2019.

Zmena nastáva vplyvom zmeny vykonanej RO pre PRV/PPA, a to vydaním aktualizovanej Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.2.

Zároveň k ŽoNFP je potrebné doložiť aj Potvrdenie o bankovom účte žiadateľa, resp. zmluvu s bankou.


Aktuálne znenie výzvy a prílohy k výzve:

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoPNFP pre opatrenie 7.4 spolu s prílohami[8.58MB, .zip]

Výzva MAS – CLLD 7.4 aktualizácia č. 2[893kB, .pdf]

Príručka pre prijímateľa NFP Leader, verzia 1.2_bsz[3.05MB, .pdf]

príloha č. 2b – Projekt realizácie, verzia 1.2_bsz[72kB, .docx]

príloha č. 4b – Vzor žiadosti o NFP 4[607kB, .pdf]

príloha č. 5b – Oznámenie o späťvzatí Žiadosti o NFP[55kB, .doc]

príloha č. 6b – Podmienky poskyt. príspevku, výber a hodnotiace kritériá, verzia 1.2_bsz[3.56MB, .pdf]

príloha č. 8a – Stavebný rozpočet[34kB, .xlsx]

príloha č. 13a – Čestné vyhlásenie k VO[21kB, .docx]

príloha č. 15a – Dokumentácia VO Žiadateľ, verzia 1.2_bsz[328kB, .docx]

príloha č. 16a – Metodický pokyn k sociálnemu VO[200kB, .docx]

príloha č. 17b – Informácia pre Žiadateľov[17kB, .docx]

príloha č. 21b – Čestné vyhlásenie Žiadateľa ku konfliktu zaujmu[25kB, .docx]

príloha č. 22b – Formulár žiadosti o výpis z registra trestov, verzia 1.2_bsz[23kB, .docx]

príloha č. 24b – Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF[523kB, .pdf]

príloha č. 27a – Usmernenie ppa č. 10_2017 – aktualizácia č. 1[887kB, .pdf]