Oznámenie o získaní príspevku z IROP a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS „Mikroregión Hurbanovo“

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ si dovoľuje informovať členov MAS i širokú verejnosť o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS „Mikroregión Hurbanovo“. Na základe Rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej agentúry zo dňa 06. 03. 2018 bola združeniu „Mikroregión Hurbanovo“ schválená stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou a bol mu udelený štatút miestnej […]

Continue reading


Výzva č. 2 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o NFP v rámci implementácie CLLD 7.4

Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ si Vás dovoľuje informovať, že vyhlasuje Výzvu č. 2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo […]

Continue reading