Vypracovanie Záväznej osnovy Stratégie miestneho rozvoja pre „Mikroregión Hurbanovo“

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ sa úspešne zapojilo do Výzvy č. 4/PRV/2015, Opatrenia19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenia 19.1 Prípravná podpora so Žiadosťou o nenávratný finančný príspevok s názvom „Vypracovanie Záväznej osnovy Stratégie miestneho rozvoja pre „Mikroregión Hurbanovo“. Na základe tejto žiadosti bol občianskemu združeniu schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 8 808,00 Eur financovaný […]

Continue reading


Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu implementácie stratégie clld (t. j. miestneho rozvoja vedeného komunitou) podporenej z dotácie NSK

Kód výzvy: MRH/2016/01 Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ (ďalej len „MAS „Mikroregión Hurbanovo“), verejno – súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom pre implementáciu Stratégie CLLD (Nástroj 2 LEADER NSK) vyhlasuje dňa 30.09.2016 na základe rozhodnutia Predsedníctva o.z. MAS „Mikroregión Hurbanovo“ výzvu pre predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK na rok 2016 (ďalej len „ŽoNFP”) […]

Continue reading