Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 11.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-511-004

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 11.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-511-004 – Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií Výška žiadaného príspevku po ukončení 11.hodnotiaceho kola k 30.03.2023: 0,00 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 140 222,77 EUR Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje: 140 222,00 EUR

Continue reading


Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – aktivita A1 v znení aktualizácie č.2

Kód výzvy: IROP-CLLD-T377-511-004 Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v znení aktualizácie č. 2 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu: ŠC 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií v rámci aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií Dátum vydania aktualizácie: […]

Continue reading