Informácia o disponibilnej alokácii k výzve IROP-CLLD-T377-511-004 – Aktivita A1 – Podpora podnikania a inovácií

Informácia o disponibilnej alokácii k výzve IROP-CLLD-T377-511-004 – Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov na výzvu je 140 222,00 EUR.