Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 10.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-511-004

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 10.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-511-004 – Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Výška žiadaného príspevku po ukončení 10.hodnotiaceho kola k 30.01.2023: 38 793,33 EUR

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 1 428,77 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje: 140 222,00 EUR