Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 12.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-511-004

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 12.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-511-004 – Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Výška žiadaného príspevku po ukončení 12.hodnotiaceho kola k 30.05.2023: 0,00 EUR

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40 222,00 EUR