Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-003

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-003 – Aktivita: F2 Verejná kanalizácia

Výška žiadaného príspevku po ukončení 2.hodnotiaceho kola k 20.05.2021: 0,00 EUR

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 22 639,14 EUR