Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 6.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 6.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-002 – Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Výška žiadaného príspevku po ukončení 6.hodnotiaceho kola k 21.1.2022: 30 002,29 EUR

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 46 485,77 EUR