Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 7.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-511-004

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 7.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-511-004 – Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Výška žiadaného príspevku po ukončení 7.hodnotiaceho kola k 30.07.2022: 139 779,57 EUR

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 442,43 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje: 140 222,00 EUR