Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 8.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-511-004

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 8.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-511-004 – Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Výška žiadaného príspevku po ukončení 8.hodnotiaceho kola k 30.09.2022: 0,00 EUR

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 442,43 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje: 140 222,00 EUR