Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 9.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-511-004

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 9.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-511-004 – Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Výška žiadaného príspevku po ukončení 9.hodnotiaceho kola k 30.11.2022: 99 999,90 EUR

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40 222,10 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje: 140 222,00 EUR