Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 481/2013 – MZ zo dňa 19. 09. 2013 schválilo vstup Mesta Hurbanovo do občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ a spoluprácu na príprave a implementácii stratégie rozvoja územia mikroregiónu Hurbanovo a iných programov založených na princípoch prístupu LEADĽR počas rokov 2013 – 2020.

Združenie „Mikroregión Hurbanovo“ je partnerstvo subjektov verejnej správy, podnikateľských a nepodnikateľských subjektov a občanov pôsobiacich alebo sídliacich na danom vymedzenom území s cieľom zostaviť, realizovať, riadiť, monitorovať a hodnotiť stratégiu rozvoja územia – tvorí miestnu akčnú skupinu (MAS). Členmi združenia sú:
Mesto Hurbanovo ; Obec Bajč; Obec Imeľ; Obec Martovce; Obec Mudroňovo; Obec Nesvady; Obec Svätý Peter; Centrum sociálnych služieb Margaréta n.o. Bajč; OZ Združenie priateľov MŠ Slniečko Imeľ; OZ SZ1GET – Sziget polgári társulás Martovce; AGRO VALACH Mudroňovo; Klub dôchodcov Nesvady; Anton Chochula; Ing. Terézia Horváthová; Ing. Karol Lovász a ZO CSEMADOK Hurbanovo.

Finančné zdroje v rámci prístupu LEADER môžeme rozdeliť na:

  1. tzv. malý LEADER – finančné prostriedky z Nitrianskeho samosprávneho kraja
  2. tzv. Veľký LEADER – je zahrnutý v rámci operačného programu IROP – Integrovaný regionálny operačný program.

Prístupy LEADER prinášajú nový prístup krieseniu problémov vidieka, prichádza s prístupom „zdola nahor“, čím núti obyvateľov aktívne sa podieľať na jeho živote, vytvára nové pracovné miesta, spája rôzne projekty, myšlienky a zdroje vidieka.

Ak budeme mať záujem uchádzať sa o finančné zdroje, podmienkou je vypracovanie a schválenie strategického dokumentu rozvoja daného územia – „Integrovaná stratégia miestneho rozvoja“. Tento dokument musia schváliť všetci členovia MAS a následne Nitriansky samosprávny kraj.

Výzva na poskytnutie dotácií v rámci prístupu LEADER pre MAS bola Nitrianskym samosprávnym krajom vyhlásená 24. 02. 2015, termín uzávierky podávania žiadostí je 15.04.2015.