4. Členstvo v Združení (vznik, práva, povinnosti, zánik)

  1. Členstvo v Združení je dobrovoľné.
  2. Členom Združenia sa môže na základe písomnej prihlášky stať každá fyzická osoba vo veku nad 18 rokov a tiež právnická osoba s trvalým pobytom, sídlom alebo pôsobnosťou na území Združenia, ktorá súhlasí s jeho Stanovami a ktorá uhradí členský príspevok
  3. Člen Združenia musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území Mikroregiónu Hurbanovo.
  4. Členstvo v Združení vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo podaním žiadosti o vstup do združenia, kladným odporúčaním výkonného orgánu – Rada, schválením žiadosti o vstup najvyšším orgánom – Valným zhromaždením a dňom zaplatenia členského príspevku. Splnenie všetkých štyroch podmienok je záväzný pre vznik členstva pristupujúceho uchádzača. Odmietnutie členstva musí byť záujemcovi písomne zdôvodnené najneskôr do 90 dní od podania jeho prihlášky.
  5. Člen Združenia má právo:
   1. zúčastňovať sa na zasadnutí najvyššieho orgánu Združenia – Valného zhromaždenia,
   2. hlasovať o stratégii rozvoja územia a o všetkých zmenách v kompetencii Združenia,
   3. aktívne sa podieľať na činnosti Združenia,
   4. obracať sa na orgány Združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
   5. byť informovaný o činnosti, hospodárení a rozhodnutiach orgánov Združenia,
   6. voliť a byť volený do orgánov Združenia,
   7. aktívne sa zúčastňovať na všetkých akciách a podujatiach organizovaných Združením,
   8. využívať informácie a služby Združenia,
   9. za podmienok stanovených Združením využívať zariadenia združenia.
  6. Člen Združenia má povinnosť:
   1. prispievať svojou činnosťou k tvorbe a realizácii stratégie rozvoja územia a cieľov Združenia,
   2. dodržiavať a napĺňať Stanovy Združenia a spoločne dohodnuté postupy,
   3. dodržiavať prijaté uznesenia najvyššieho orgánu – Valného zhromaždenia,
   4. podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom Združenia,
   5. ochraňovať a zveľaďovať majetok Združenia,
   6. v prípade zvolenia do orgánov Združenia plniť úlohy vyplývajúce z funkcie,
   7. platiť členské príspevky stanoveným spôsobom a v stanovenom čase,
   8. aktívne sa podieľať na činnosti Združenia a propagovať jeho ciele.
  7. Členstvo v Združení zaniká:
   1. vystúpením člena písomným oznámením,
   2. vylúčením člena v prípade porušenia členských povinností v nasledovných prípadoch:
    • vedomým konaním v rozpore s cieľmi Združenia,
    • poškodzovaním dobrého mena Združenia
    • konaním, ktoré je v rozpore so Stanovami Združenia
   3. neuhradením ročného členského príspevku v stanovenej výške a lehote
   4. úmrtím člena – fyzickej osoby
   5. zánikom právnickej osoby, ktorá je členom Združenia
   6. zánikom Združenia
  8. Pokiaľ najvyšší orgán — Valné zhromaždenie nerozhodne inak, nevzniknú členovi z titulu zániku jeho členstva nijaké majetkové a finančné nároky voči združeniu.