5. Orgány Združenia

  1. Najvyšší orgán – Valné zhromaždenie
  2. Výkonný orgán – Rada
  3. Štatutárny orgán – Predseda
  4. Kontrolný orgán – revízna komisia
  5. Výberová komisia
  6. Monitorovací výbor

Funkčné obdobie orgánov Združenia s výnimkou Valného zhromaždenia je štvorročné.