5.7 Kancelária

  1. Výkonný orgán – Rada zriaďuje svoju kanceláriu na zabezpečenie každodenných činností Združenia pod vedením Výkonného orgánu – Rady. Kancelária pracuje na základe interných organizačných predpisov.
  2. Na čele Kancelárie je Manažér, volený a menovaný Výkonným orgánom – Radou. Manažér je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného orgánu s hlasom poradným.
  3. Kancelária zabezpečuje chod kancelárie, finančné riadenie a vykonáva činnosti v zmysle platných usmernení RO, ktoré sú uvedené v interných organizačných predpisoch.
  4. Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečujú zamestnanci kancelárie a Združenia.