5.4 Kontrolný orgán – Revízna komisia

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom Združenia a za svoju činnosť sa zodpovedá najvyššiemu orgánu – Valnému zhromaždeniu. Revízna komisia vo svojej činnosti sa riadi príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi SR a Stanovami Združenia.
 2. Najvyšší orgán – Valné zhromaždenie na návrh Rady Združenia volí a odvoláva predsedu a členov kontrolného orgánu na obdobie štyroch rokov. Kontrolný orgán tvoria traja členovia Združenia. Pomerné zastúpenie členov zo sektorov: zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov.
 3. Člen Kontrolného orgánu nesmie byť súčasne členom iného orgánu Združenia okrem členstva v najvyššom orgáne – Valnom zhromaždení.
 4. 5.4.4 Kontrolný orgán vo svojej činnosti najmä:
  1. kontroluje priebežne hospodárenie a nakladanie s majetkom Združenia,
  2. kontroluje dodržiavanie Stanov Združenia a interných organizačných predpisov Združenia
  3. upozorňuje na nedostatky a stanovuje lehoty ich odstránenia.
 5. Členovia Kontrolného orgánu majú právo zúčastňovať sa na rokovaní Výkonného orgánu, Monitorovacieho výboru a Výberovej komisie ako pozorovatelia.
 6. Kontrolný orgán prizýva Predsedu a Manažéra na svoje rokovanie.
 7. Kontrolný orgán podáva správy o svojej činnosti Valnému zhromaždeniu najmenej lx ročne