5.6 Monitorovací výbor

 1. Monitorovací výbor má minimálne 3 a maximálne 7 členov. Počet členov Monitorovacieho výboru určuje Výkonný orgán – Rada. Počet členov je vždy nepárny. Je zostavený tak, aby zástupcovia verejného sektora tvorili maximálne 50 %.
 2. Predsedu a členov Monitorovacieho výboru volí, odvoláva a vymenúva Výkonný orgán – Rada združenia na 4 roky. Členovia monitorovacieho výboru musia pôsobiť (mať trvalé, prípadné prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území OZ Mikroregiónu Hurbanovo.
 3. Monitorovací výbor sa stretáva minimálne 2 krát ročne a na svojich zasadnutiach sa riadi Štatútom a internými organizačnými predpismi, ktoré vypracuje a schváli Výkonný orgán – Rada.
 4. Monitorovací výbor je kontrolným orgánom, ktorý:
  • pracuje v súlade so schválenými internými organizačnými predpismi a štatútom monitorovacieho výboru,
  • zabezpečuje monitorovanie a hodnotenie implementácie stratégie rozvoja územia v súčinnosti s Manažérom a Radou,
  • vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu realizácie podporených projektov v rámci stratégie rozvoja územia,
  • pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie rozvoja územia, správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú na RO a PPA, vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné obdobie a vyhodnotenie jednotlivých výziev,
  • svojou činnosťou prispieva k zabezpečeniu transparentnosti postupov a upozorňuje na konflikt záujmov kontrolný orgán – revíznu komisiu.
 5. Monitorovací výbor prizýva na svoje stretnutia Manažéra.
 6. Predseda Monitorovacieho výboru je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného orgánu – Rady s hlasom poradným.
 7. Monitorovací výbor priebežne informuje o výsledkoch monitorovania a hodnotenia výkonný orgán – Radu.
 8. Monitorovací výbor sa zodpovedá výkonnému orgánu – Rade a spolupracuje s Manažérom pri príprave výročnej správy.