5.1 Najvyšší orgán – Valné zhromaždenie

 1. Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie, tvoria ho všetci členovia Združenia.
 2. Členovia najvyššieho orgánu sú právnické alebo fyzické osoby, ktoré v združení môžu zastupovať len jeden zo sektorov – verejný sektor alebo súkromný sektor vrátane neziskového a občianskeho sektora.
 3. Najvyšší orgán zvoláva Výkonný orgán – Rada pozvánkou, zaslanou všetkým členom združenia min. 5 pracovných dní pred konaním sa, podľa potreby, najmenej však minimálne jedenkrát do roka.
 4. V osobitných prípadoch sa schádza a výkonný orgán – Rada je povinná zvolať mimoriadne zasadnutie najvyššieho orgánu – Valného zhromaždenia, ak písomne požiada s jasne vymedzeným dôvodom o zvolanie minimálne 1/3 členov Združenia a to do 30-tich dní od doručenia žiadosti predsedovi výkonného orgánu – Rady. Pokiaľ tak výkonný orgán – Rada neučiní do jedného mesiaca od doručenia ich žiadosti, sú členovia, resp. Kontrolná a revízna komisia oprávnení zvolať Valné zhromaždenie sami. V prípade zvolania mimoriadneho zasadnutia najvyššieho orgánu- Valného zhromaždenia predmetom rokovania je len to, čo bolo dôvodom jeho zvolania.
 5. Najvyšší orgán – Valné zhromaždenie je schopné sa uznášať za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. Ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, rozhodne výkonný orgán – Rada o zvolaní náhradného termínu zasadnutia Valného zhromaždenia. Na náhradnom zasadnutí najvyššieho orgánu musí byť dodržaný pôvodne stanovený program.
 6. Fyzická osoba, ktorá je členom Združenia, zúčastňuje sa na rokovaní a hlasovaní Valného zhromaždenia osobne, alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva.
 7. Právnickú osobu, ktorá je členom združenia, zastupuje na rokovaní a rokovaní Valného zhromaždenia fyzická osoba, ktorá je členom štatutárneho orgánu takejto právnickej osoby, prípadne iná fyzická osoba, ktorá je písomne splnomocnená členom štatutárneho orgánu takejto právnickej osoby.
 8. Pri hlasovaní na zasadnutí najvyššieho orgánu – Valného zhromaždenia má každý člen jeden hlas.
  • Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri rovnosti hlasov sa vykoná nové hlasovanie. V prípade rovnosti hlasov aj v druhom hlasovaní je rozhodujúci hlas predsedajúceho.
 9. Najvyšší orgán Združenia – Valné zhromaždenie najmä:
  1. schvaľuje Stanovy Združenia, ich zmeny a doplnky, pričom na zmenu Stanov musí byť prítomná 3/5 väčšina všetkých Členov Valného zhromaždenia,
  2. rozhoduje o počte členov v orgánoch Združenia, ktorý je vždy nepárny,
  3. volí a odvoláva spomedzi seba členov výkonného orgánu – Rady,
  4. volí a odvoláva na návrh Rady štatutárny orgán Združenia – Predsedu a jeho zástupcu,
  5. volí a odvoláva predsedu a členov kontrolného orgánu – Revíznej komisie,
  6. schvaľuje stratégiu rozvoja územia a jej prípadné zmeny, aktualizácie,
  7. schvaľuje rokovací poriadok Valného zhromaždenia,
  8. schvaľuje na návrh Rady interné organizačné predpisy a rozhodujúce dokumenty Združenia, ktoré upravujú rozdelenie právomocí a kompetencií jednotlivých orgánov, výborov a komisií,
  9. schvaľuje Plán činnosti Združenia a ďalšie rozvojové dokumenty,
  10. schvaľuje účtovnú uzávierku a výročnú správu za uplynulý kalendárny rok,
  11. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení Združenia,
  12. prerokúva a schvaľuje výročné správy o implementácii stratégie rozvoja územia a hodnotiace správy,
  13. schvaľuje správu o činnosti kontrolného orgánu,
  14. stanovuje výšku, spôsob a termín úhrady členských príspevkov,
  15. rozhoduje o vylúčení člena zo združenia a o odvolaní člena Rady,
  16. rozhoduje o zániku, dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení Združenia.
 10. Z rokovania zasadnutia najvyššieho orgánu – Valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica. Zapisovateľa, predsedajúceho a overovateľov na návrh Rady zvolia spomedzi seba prítomní členovia Valného zhromaždenia.