5.3 Štatutárny orgán – Predseda

 1. Štatutárnym orgánom Združenia je Predseda, ktorý má oprávnenie konať v jeho mene. Predseda musí byť štatutárnym orgánom člena Združenia.
 2. Predsedu ajeho zástupcu volí a odvoláva na návrh Rady Združenia Valné zhromaždenie na obdobie zhodné s funkčným období výkonného orgánu – Rady (4 roky).
 3. Predseda združenia vykonáva hlavne tieto činnosti:
  1. zastupuje Združenie navonok a za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu,
  2. zastupuje Združenie v styku s RO a inými relevantnými orgánmi štátnej správy,
  3. jedná v mene Združenia s tretími osobami a podpisuje s tým súvisiace písomnosti a ďalšie dokumenty určené pre riadiaci a platobný orgán v zmysle platných usmernení RO,
  4. zvoláva a vedie zasadnutia Výkonného orgánu – Rady,
  5. vedie alebo poveruje inú osobu vedením zasadnutia Výkonného orgánu – Rady,
  6. zabezpečuje vecne, organizačne a administratívne priebeh zasadnutí Výkonného orgánu – Rady,
  7. rozhoduje o záležitostiach Združenia pokiaľ nie sú tieto Stanovami a internými organizačnými predpismi stanovené inak,
  8. riadi činnosť Združenia,
  9. kontroluje činnosť kancelárie a spolupracuje s Manažérom Združenia.
 4. Počas dlhodobej neprítomnosti predsedu jeho činnosť prevezme zástupca na základe poverenia predsedu.