5.5 Výberová komisia

 1. Výberová komisia hodnotí a vyberá projekty, prostredníctvom, ktorých sa bude implementovať stratégia rozvoja územia. Zároveň zostavuje a predkladá zoznam projektov, ktoré odporúča schváliť na financovanie z Programu rozvoja vidieka alebo iných programov založených na princípoch prístupu LEADER Výkonného orgánu – Rade.
 2. Výberová komisia sa zriaďuje v prípade implementácie stratégie rozvoja územia alebo iných programov založených na princípoch prístupu LEADER.
 3. Počet členov výberovej komisie je nepárny – minimálne 3 a maximálne 7 členov.
 4. Na zasadnutí výberovej komisie MAS musia byt’ prítomní všetci členovia tak, aby bola dodržaná podmienka – zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min. 50% všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50% všetkých rozhodujúcich hlasov.5.5.4 Výberová komisia si volí spomedzi svojich členov predsedu, ktorý zabezpečuje a koordinuje činnosť výberovej komisie a predsedá jej.
 5. Výberová komisia:
  1. pracuje v súlade so schváleným internými organizačnými predpismi, štatútom, a schválenými dokumentmi Združenia
  2. hodnotí a vyberá projekty, zostavuje a predkladá zoznam projektov, ktoré odporúča schváliť na financovanie z PRV alebo iných programov založených na princípoch prístupu LEADER Výkonnému orgánu – Rade
  3. hodnotí a vyberá projekty, zostavuje a predkladá zoznam projektov, ktoré odporúča schváliť na financovanie z PRV alebo iných programov založených na princípoch prístupu LEADER v zmysle platných usmernení RO, ktoré sú uvedené v interných organizačných predpisoch Združenia a štatúte výberovej komisie.
 6. Výberová komisia na svoje zasadnutia prizýva Manažéra.
 7. Výberová komisia sa riadi počas zasadnutia pravidlami svojho Štatútu, ktorý vypracuje kancelária a schváli výkonný orgán – Rada. Výberová komisia je za svoju činnosť zodpovedná výkonnému orgánu – Rade a spolupracuje s Manažérom pri príprave výročnej správy.
 8. Osoby, ktoré sa podieľajú na konaní o projekte v rámci implementácie stratégie rozvoja územia sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, týkajúce sa zaujatosti a konfliktu záujmov.
 9. Člen výberovej komisie nesmie hodnotiť projekt, ktorý predkladá ako žiadateľ v rámci implementácie stratégie rozvoja územia alebo iných programov založených na princípoch prístupu LEADER (resp. je štatutárnym zástupcom, zamestnancom, členom riadiacich orgánov a pod. v organizačnej štruktúre predkladaného projektu, alebo sa zúčastnil na jeho vypracovaní ako konzultant, poradca alebo expert).