5.2 Výkonný orgán – Rada

 1. Výkonný orgán – Rada je rozhodovací orgán Združenia v obdobiach medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu – Valného zhromaždenia. Výkonný orgán za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu — Valnému zhromaždeniu. Predseda Výkonného orgánu je zároveň štatutárnym orgánom Združenia.
 2. Výkonný orgán má minimálne 7 a maximálne 13 členov, pričom počet členov je vždy nepárny. Pomerné zastúpenie členov zo sektorov: zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového musia byť zastúpení s min. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a zástupcovia verejného sektora s max. 50 % všetkých rozhodujúcich hlasov a to počas celého obdobia implementácie stratégie rozvoja územia. Funkčné obdobie výkonného orgánu – Rady je 4 roky.
 3. Právnickú osobu, ktorá je členom výkonného orgánu – Rady zastupuje na zasadaní a hlasovaní výkonného orgánu – Rady jej jeden zástupca.
 4. Členstvo vo výkonnom orgáne – Rade je nezlučiteľné s funkciou člena monitorovacieho výboru a výberovej komisie.
 5. Členovia výkonného orgánu – Rady orgánu môžu v tomto orgáne zastupovať len jeden zo sektorov – verejný sektor alebo súkromný sektor vrátane neziskového a občianskeho sektora.
 6. Výkonný orgán rozhoduje v nasledovných oblastiach a činnostiach:
  1. riadi a koordinuje činnosť Združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu – Valného zhromaždenia,
  2. predkladá zmeny Stanov Združenia, interné organizačné predpisy Združenia a strategických dokumentov Združenia na schválenie najvyššiemu orgánu – Valnému zhromaždeniu,
  3. predkladá Plán činnosti ako aj ďalších strategických dokumentov Združenia a predkladá ich na schválenie najvyššiemu orgánu – Valnému zhromaždeniu,
  4. schvaľuje zmeny rozpočtov v príslušnom roku, ktoré nesmú ovplyvniť celkovú výšku rozpočtovaných nákladov navýšením schválených Valným zhromaždením na príslušný rok,
  5. pripravuje a schvaľuje uzavretie zmlúv strategického charakteru s inými právnickými a fyzickými osobami v SR a zahraničí,
  6. obsahovo a organizačne pripravuje a zvoláva zasadania najvyššie orgánu – Valného zhromaždenia,
  7. zabezpečuje vypracovanie interných organizačných predpisov Združenia,
  8. podáva návrh najvyššiemu orgánu – Valnému zhromaždeniu na vylúčenie člena/-ov, ktorí konajú v rozpore so Stanovami Združenia,
  9. podáva návrh najvyššiemu orgánu – Valnému zhromaždeniu o prijatí nových členov združenia,
  10. rozhoduje o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia
  11. pripravuje ročnú správu o činnosti Združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení Združenia, ktorú predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu,
  12. posudzuje návrhy, stanoviská a názory členov združenia, podnecuje ich iniciatívu a vykonáva potrebné opatrenia v záujme Združenia a jej členov,
  13. rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa Stanov nespadajú do právomoci najvyššieho orgánu – Valného zhromaždenia alebo ktoré si Valné zhromaždenie nevyhradilo.
 7. V prípade realizácie stratégie rozvoja územia alebo iných programov a projektov, ktoré uplatňujú princípy prístupu LEADER:
  1. zodpovedá za vypracovanie, implementáciu, riadenie, monitorovanie a hodnotenie stratégie rozvoja územia,
  2. schvaľuje dodatky k stratégií rozvoja územia, ktorých spracovanie vyplynie z usmernenia RO (riadiaceho orgánu) a informuje o spracovaný dodatku Valné zhromaždenie,
  3. volí, odvoláva a vymenúva predsedu a členov Výberovej komisie MAS v rámci stratégie rozvoja územnia na financovanie územia z Programu rozvoja vidieka a iných programov založených na princípoch prístupu LEADER,
  4. volí, odvoláva a vymenúva predsedu a členov výberovej komisie, schvaľuje jej Štatút,
  5. volí, odvoláva a vymenúva predsedu a členov výberovej Monitorovacieho výboru, schvaľuje jeho Štatút,
  6. volí a odvoláva manažéra MAS, ktorého prizýva na svoje zasadnutia,
  7. riadi a kontroluje činnosť kancelárie Združenia, ktorá slúži na spracovanie verejných prostriedkov, ako aj manažovanie činností Združenia a realizáciu úloh Združenia,
  8. vyhodnocuje realizáciu stratégie rozvoja územia a spolupodiela sa na procese jej implementácie,
  9. vykonáva svoju činnosť v zmysle platných usmernení RO a interných organizačných predpisov.
 8. Zasadnutie Výkonného orgánu – Rady zvoláva a vedie Predseda podľa potreby, minimálne však štyrikrát do roka. Termín a program zasadania Rady oznámi predseda všetkým jej členom najmenej 1 kalendárny deň pred dňom zasadania.
 9. Výkonný orgán – Rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 10. Mandát člena Výkonného orgánu – Rady končí uplynutím funkčného obdobia, odstúpením člena alebo jeho odvolaním najvyšším orgánom – Valným zhromaždením.
 11. Pri ukončení funkcie člena Výkonného orgánu – Rady z akéhokoľvek dôvodu nahradí uvoľnené miesto novým členom najvyšší orgán – Valné zhromaždenie.
 12. O priebehu rokovania Rady a o jej hlasovaniach sa vyhotovujú zápisnice podpísané zapisovateľom a dvoma overovateľmi, ktorí sú členmi Rady.