3. Poslanie, ciele a činnosť

 1. Poslaním Združenia je podpora a koordinácia rozvoja územia Mikroregión Hurbanovo v súlade s princípmi prístupu LEADER a v súlade s rozvojovými dokumentmi územia pripravovanými za širokej účasti subjektov.
 2. Dlhodobým cieľom činnosti Združenia je:
  • dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja územia Mikroregión Hurbanovo na základe využitia miestnych zdrojov a partnerského postupu.
  • rozvoj Mikroregiónu Hurbanovo vo všetkých oblastiach hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho, spoločenského, duchovného a športového života u všetkých ekonomických a sociálnych skupín jeho obyvateľstva, s cieľom všestranného rozvoja územia, zvýšenia jeho konkurencieschopnosti a životnej úrovne jeho obyvateľov, na základe dokonalej znalosti regiónu, jeho potrieb, podmienok a potenciálu,
  • zabezpečenie spolupráce medzi subjektmi Mikroregiónu Hurbanovo so samosprávou, štátnou správou, tretím sektorom, záujmovými skupinami a podnikateľským sektorom prostredníctvom budovania verejno-súkromného partnerstva v zmysle princípov prístupu LEADER.
 3. Konkrétnymi cieľmi činnosti Združenia sú:
  • podpora vzdelávania s cieľom zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľov na území Mikroregiónu Hurbanovo,
  • zvýšenie a rozvoj pracovných príležitostí,
  • zachovanie, podpora a rozvoj kultúrnych, spoločenských hodnôt a tradícií na území Mikroregiónu Hurbanovo,
  • podpora a rozvoj športových aktivít pre deti, mládež a ostatných občanov na území Mikroregiónu Hurbanovo,
  • podpora podnikania a služieb,
  • rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry a dopravy,
  • rozvoj a podpora služieb cestovného ruchu,
  • podpora poľnohospodárskych aktivít a činností,
  • propagácia, marketingové činnosti a prezentácia Mikroregiónu Hurbanovo,
  • zlepšenie stavu, ochrany a tvorby životného a obytného prostredia.
 4. Za účelom dosiahnutia cieľov bude Združenie realizovať nasledovné činnosti:
  • spolupráca na príprave, implementácii, monitorovaní, hodnotení a aktualizácií stratégie rozvoja územia Mikroregiónu Hurbanovo,
  • príprava a realizácia projektov spolupráce založených nielen na princípoch prístupu LEADER s partnerskými regiónmi na Slovensku a v zahraničí,
  • realizovať programy a projekty, ktoré podporujú rozvoj územia Mikroregiónu Hurbanovo prostredníctvom národných programov a fondov EÚ,
  • informačná a vzdelávacia činnosť (organizovanie školení, workshopov, stretnutí, tréningov, seminárov, výstav, kultúrnych podujatí a pod.),
  • zriadenie kancelárie v záujme spravovania prostriedkov a majetku Združenia, manažovania činností Združenia a realizáciu úloh Združenia, poradenská, konzultačná, informačná, projektová, publikačná a edičná činnosť,
  • spolupráca s externými inštitúciami.
 5. K napĺňaniu cieľov je Združenie otvorené k spolupráci so subjektmi mimo definovaného územia a môže vstupovať do vyšších alebo podobných združení v tuzemsku a v zahraničí za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb.