1. Základné a úvodné ustanovenia

  1. Občianske združenie s názvom „Mikroregión Hurbanovo“ (ďalej len Združenie) je dobrovoľné, verejnoprospešné, mimovládne, nepolitické, tj. nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečujú svoju činnosť naplňovaním cieľov a predmetu v celistvom území tvorenom geograficky ohraničenými a susediacimi katastrálnymi územiami obcí: Hurbanovo, Nesvady, Imeľ, Martovce, Bajč, Svätý Peter, Mudroňovo.
  2. Geograficky stanovené územie uvedené v bode 1.1 je možné rozšíriť o ďalšie dobrovoľne pristupujúce obce a subjekty, ktorých katastrálne územie susedí s katastrálnym územím obcí uvedených v bode 1.1 a splnia podmienky podľa článku 4 ods. 4.2. a 4.3.
  3. Združenie je partnerstvo subjektov verejnej správy, podnikateľských a nepodnikateľských subjektov a občanov pôsobiacich alebo sídliacich na vymedzenom území s cieľom zostaviť, realizovať, riadiť, monitorovať a hodnotiť stratégiu rozvoja územia.
  4. Združenie je právnická osoba, založená v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších zmien a doplnkov. Združenie právnu spôsobilosť nadobúda registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.