Základné údaje

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ vzniklo v roku 2013 registráciou v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Členská základňa Občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ sa skladá zo 7 samospráv zastupujúcich verejný sektor: Hurbanovo, Svätý Peter, Imeľ, Nesvady, Bajč, Martovce, Mudroňovo, 6 občianskych združení a 3 fyzických osôb zastupujúcich súkromný sektor. Prioritou združenia je nielen vyváženosť členskej základne, ale aj prínos jednotlivých členov pre fungovanie združenia. Hurbanovo ako jediné mesto partnerstva predstavuje centrálne miesto pre všetky obce a zároveň sa tu nachádza hlavné sídlo združenia.

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ je súvislé, katastrálne prepojené územie, ktoré má výhodnú geografickú polohu a nachádza sa v blízkosti okresných miest Nové Zámky a Komárno ako rozvojových pólov rastu. Okres Komárno sa nachádza na juhu Slovenska a patrí do Nitrianskeho samosprávneho kraja, leží v južnej časti Slovenska a z administratívneho hľadiska spadá pod Okresný úrad Komárno. Územie Občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ leží na juhozápadnom Slovensku, vo východnej časti Podunajskej nížiny, na sútoku riek Žitavy a Nitry. Najbližšími európskymi metropolami sú Viedeň vzdialená 190 km a Budapešť vzdialená 120 km.

Celkový počet obyvateľov územia občianskeho združenia je 19 487 obyvateľov, podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky ku dňu 31.12.2014.

Strategickým cieľom Občianskeho združenie „Mikroregión Hurbanovo“ je dosiahnuť rozvoj regiónu ako celku, spraviť región príťažlivejším pre širokú verejnosť, a to investíciami do hlavných záujmových oblastí, ktorými sú miestna infraštruktúra a dobudovanie verejných priestranstiev ľudské zdroje a cestovný ruch.

Obce a mesto, ktoré sú súčasťou partnerstva si uvedomujú, že spoluprácou sa ich sila zväčšuje a možnosti sa znásobujú. Realizáciou a koordináciou spoločných rozvojových aktivít je riešenie základných problémov jednoduchšie a rýchlejšie.

 

VÍZIA Občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ chce koncentráciou síl, vedomostí, schopností a znalostí predstaviteľov jednotlivých samospráv tvoriacich členov občianskeho združenia, ako aj koncentráciou iniciatívnych aktérov z územia dosiahnuť udržateľný hospodársky, sociálny, environmentálny a územný rozvoj regiónu ako celku. Hlavným cieľom rozvoja regiónu je zvýšenie kvality života miestnych obyvateľov a vytvoriť harmonický život pre všetkých.  Prírodný a historický potenciál územia je potrebné adekvátnym a správne cieleným spôsobom využiť tak, aby bol pridanou hodnotou územia a zabezpečil zvýšenie konkurencieschopnosti a  atraktivity územia pre návštevníkov z iných miest a obcí.

 

Údaje o MAS

názov a sídlo:Občianske združenie Mikroregión Hurbanovo
Nám. Dr. M. Thege Konkolyho 1843/3
947 01  Hurbanovo
dátum registrácie:Registrovaný v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa: 19.12 2013
kontakt:
kontakt:  +421 (0)905 380 697
email:  mikroregionhurbanovo@gmail.com
IČO:42 338 352
DIČ:2120502604
číslo účtu:
IBAN:  SK67 0900 0000 0050 6897 7849
SWIFT:  GIBASKBX
web & social:www.mikroregionhurbanovo.sk

 

Údaje o štatutárnom zástupcovi

meno a priezvisko:Mgr. Peter Závodský
kontakt:
kontakt:  +421 (0)905 380 697
email:  peter.zavodsky@hurbanovo.sk