Oznam o nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2007/2022

Oznamujeme Vám, že dňa 12.08.2022 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2007/2022 (ďalej len „NSK“) uzatvorená medzi NSK a Združením mikroregiónu Hurbanovo v zmysle §8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 9/2020.

Účelom poskytnutia dotácie je úhrada oprávnených výdavkov konečného prijímateľa v dohodnutej výške v súlade s Výzvou na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja (kód výzvy: NSK/LEADER1/2022-Op12).

Schválená výška dotácie pre Opatrenie 1. a Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov je 24 991,90 EUR.

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022 [208kB, .pdf]