Oznam o nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2023

Oznamujeme Vám, že dňa 06.09.2023 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „NSK“) uzatvorená medzi NSK a Združením mikroregiónu Hurbanovo v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 9/2020.

Účelom poskytnutia dotácie je úhrada oprávnených výdavkov konečného prijímateľa v dohodnutej výške v súlade s Výzvou na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja (kód výzvy: NSK/LEADER1/2023-Op12).

Schválená výška dotácie pre Opatrenie 1. a Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov je 14 141,76 EUR.


Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023  [209kB, .PDF]