Oznam o podpise zmluvy o poskytnutí dotácie s Nitrianskym samosprávnym krajom

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja – Doc. Ing. Milan Belica PhD. a predseda občianskeho združenia „MikroregiónHurbanovo“ – Ing. Jozef Jobbágy podpísali Zmluvu o poskytnutí dotácie v zmysle §8 ods.5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činností združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK v znení VZN NSK č. 9/2018.

Nitriansky samosprávny kraj sa zaväzuje poskytnúť „Mikroregiónu Hurbanovo“ – konečnému prijímateľovi v súlade s ustanoveniami danej zmluvy dotáciu na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov v územnej pôsobnosti MAS pre projektové návrhy schválené Výberovou komisiou pre výber žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na rok 2019 sumou vo výške 24.957,42 EUR.

Zmluva nadobudla účinnosť dňa 01.októbra 2020.

Ing. Jozef Jobbágy
predseda združenia

Celé znenie:


Dokumenty na stiahnutie:

Oznam o podpise zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom [174kB, .pdf]