Oznam o podpise zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja – Doc. Ing. Milan Belica PhD. a predseda občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ – Ing. Jozef Jobbágy podpísali Zmluvu o poskytnutí dotácie v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s VZN NSK č. 3/2016.

Nitriansky samosprávny kraj sa zaväzuje poskytnúť „Mikroregiónu Hurbanovo“ – konečnému prijímateľovi v súlade s ustanoveniami danej zmluvy dotáciu na podporu implementácie Stratégie CLLD pre opatrenia a projektové návrhy schválené Výberovou komisiou pre výber žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na rok 2017, sumou vo výške 38 674,50 EUR.

Zmluva nadobudla účinnosť dňa 29.04.2017.

Ing. Jozef Jobbágy
„Mikroregión Hurbanovo“