Oznámenie o zmene výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č. 1 Výzvy č. MAS_103/6.4/1.

Touto aktualizáciou č.1 „Mikroregión Hurbanovo“ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je aktualizovaná verzia príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, verzia 1.3 a jej príloh.

Celé Znenie:

 

– – – – – – – – –


Aktuálne znenie výzvy a prílohy (komplet) k výzve:

Výzva MAS – CLLD 6.4_aktualizácia_Mikroregión Hurbanovo s prílohami[7.36MB, .zip]

Výzva MAS – CLLD 6.4_aktualizácia_Mikroregión Hurbanovo[1.24MB, .pdf]