Oznam o podpise zmluvy o poskytnutí dotácie s Nitrianskym samosprávnym krajom

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja – Doc. Ing. Milan Belica PhD. a predseda občianskeho združenia „MikroregiónHurbanovo“ – Ing. Jozef Jobbágy podpísali Zmluvu o poskytnutí dotácie v zmysle §8 ods.5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK […]

Continue reading


Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-001 – Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Výška žiadaného príspevku po ukončení 4.hodnotiaceho kola k 15.08.2021: 35 895, 43 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 113 559,37 EUR

Continue reading


Výzva č. 7 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o NFP v rámci implementácie CLLD 4.1

Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ (ďalej len „MAS“) si Vás dovoľuje informovať, že vyhlasuje Výzvu č.7 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 27.08.2021 Celé znenie: […]

Continue reading