Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje: Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou s názvom „Mikroregión Hurbanovo“, z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času […]

Continue reading


Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2019

Kód výzvy: MRH/2017/01 Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ (ďalej len MAS „Mikroregión Hurbanovo“), vyhlasuje dňa 23.01.2019 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS „Mikroregión Hurbanovo“ Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2019, v termíne od 24.01.2019 do 20.02.2019 pre opatrenia: […]

Continue reading