Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – aktivita A1 v znení aktualizácie č.2

Kód výzvy: IROP-CLLD-T377-511-004 Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v znení aktualizácie č. 2 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu: ŠC 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií v rámci aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií Dátum vydania aktualizácie: […]

Continue reading


Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 13.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 13.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-001 – Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Výška žiadaného príspevku po ukončení 13.hodnotiaceho kola k 15.02.2023: 0,00 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 87 053,87 EUR

Continue reading


Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – aktivita C1 v znení aktualizácie č.3

Kód výzvy: IROP-CLLD-T377-512-002 Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v znení aktualizácie č. 3 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu: ŠC 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach v rámci aktivity […]

Continue reading