Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP pre opatrenie 7.4

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj). Touto aktualizáciou č.2 MAS „Mikroregión Hurbanovo“ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 […]

Continue reading


Aktualizácia č. 1 Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP pre opatrenie 7.4

Aktualizácia č. 1 Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj). Touto aktualizáciou č.1 MAS „Mikroregión Hurbanovo“ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 […]

Continue reading


Aktualizácia č. 1 Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP pre opatrenie 7.2

Aktualizácia č. 1 Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj). Touto aktualizáciou č.1 MAS „Mikroregión Hurbanovo“ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. […]

Continue reading