Mikroregion Hurbanovo oznamuje žiadateľom, že ku dňu 31.08.2022 plánuje zrušiť výzvu IROP-CLLD-T377-512-003, hlavná aktivita F2 – verejná kanalizácia

Mikroregion Hurbanovo oznamuje žiadateľom, že ku dňu 31.08.2022 plánuje zrušiť výzvu IROP-CLLD-T377-512-003, hlavná aktivita F2 – verejná kanalizácia. Dôvodom plánovaného zrušenia výzvy je nezáujem zo strany žiadateľov o predkladanie žiadostí o príspevok (ŽoPr) na hlavnú aktivitu F2 – verejná kanalizácia. Od vyhlásenia výzvy, dňa 01.02.2021 nebola predložená žiadna ŽoPr. Finančné prostriedky zo zrušenej výzvy budú presunuté na iné oblasti podpory – aktivity.