Oznámenie o získaní príspevku z IROP a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS „Mikroregión Hurbanovo“

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ si dovoľuje informovať členov MAS i širokú verejnosť o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS „Mikroregión Hurbanovo“.

Na základe Rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej agentúry zo dňa 06. 03. 2018 bola združeniu „Mikroregión Hurbanovo“ schválená stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou a bol mu udelený štatút miestnej akčnej skupiny. Zároveň mu bola stanovená maximálna finančná alokácia z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na implementáciu schválenej stratégie v celkovej maximálnej sume 1 113 482,11 EUR.

Strategickým cieľom občianskeho združenie „Mikroregión Hurbanovo“ je dosiahnuť rozvoj regiónu ako celku, spraviť región príťažlivejším pre širokú verejnosť, a to investíciami do hlavných záujmových oblastí, ktorými sú miestna infraštruktúra a dobudovanie verejných priestranstiev, ľudské zdroje a cestovný ruch.

Pre úspešné naplnenie tohto cieľa je nevyhnutné, prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej, administratívnej a technickej kapacity MAS zabezpečiť efektívny chod kancelárie MAS. Kancelária MAS bude prostredníctvom jej zamestnancov manažérsky riadiť úspešné fungovanie a implementáciu schválenej stratégie CLLD a tým smerovať k dosiahnutiu stanoveného hlavného cieľa.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt s názvom: Financovanie prevádzkových nákladov MAS „Mikroregión Hurbanovo“, na základe podanej žiadosti v rámci výzvy IROP-PO5-SC511-2017-23.

Prijímateľ:Mikroregión Hurbanovo“
Celková výška oprávnených výdavkov:129.086,99,- Eur
Maximálna výška NFP:122.632,64,- Eur
Dátum začatia realizácie projektu:06/2019
Dátum ukončenia realizácie projektu:10/2019

MAS začala s realizáciou hlavnej aktivity projektu 1.6.2019, a to zriadením kancelárie MAS a personálnym obsadením kancelárie. Činnosť kancelárie je spojená s riadením  uskutočňovania stratégie CLLD. Kancelária MAS sa nachádza na ulici Hlavná 2, 946 57  Svätý Peter.


Dokumenty na stiahnutie:

Informačný plagát [193kB, .doc]