Vyhlásenie výberového konania MAS “Mikroregión Hurbanovo” na prac. pozíciu “Manažér MAS”

MAS „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: „Manažér MAS“.

INFORMÁCIA O PRACOVNOM MIESTE:

Miesto práce:Kancelária MAS vo Svätom Petre
Druh pracovného pomeru:plný pracovný úväzok
Ponúkaný plat (brutto):1200 Eur/mesačne
Nástup:ASAP (ihneď)

PRACOVNÁ NÁPLŇ:

 • príprava a zmena výziev na predkladanie žiadostí o príspevok
 • výkon formálnej kontroly prijatých žiadostí o príspevok
 • vypracovanie návrhu zmluvy s užívateľom/dodatku k zmluve s užívateľom
 • riadenie implementácie projektov užívateľov, zabezpečovanie riadenia procesov zmenového konania, finančné riadenie, monitorovanie a kontrola projektov vrátane kontroly na mieste
 • výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste finančných operácií projektu
 • výkon kontroly výročných/záverečných/následných monitorovacích správ projektu
 • kontrola procesov verejného obstarávania (prieskumu trhu) užívateľov
 • riešenie individuálnych nezrovnalostí na projektovej úrovni
 • priebežné riadenie projektového tímu
 • priebežné riadenie rizík
 • poskytovanie vecnej podpory pri realizácii verejného obstarávania (prieskum trhu)
 • sledovanie dosahovania fyzických a finančných cieľov, resp. pokroku v rámci realizácie stratégie CLLD
 • príprava a vypracovanie informácií o stave realizácie stratégie CLLD
 • priebežné činnosti monitorovania a kontroly projektu
 • spracovanie monitorovacej správy
 • vypracovanie žiadosti o zmenu projektu
 • komunikácia s potenciálnymi užívateľmi
 • reprezentovanie MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí vrátane prípravy podkladov
 • zabezpečenie aktivít komunikácie a informovanosti
 • zabezpečenie chod kancelárie
 • zabezpečenie ďalšie činnosti z poverenia Predsedníctva

POŽADOVANÉ VZDELANIE A PRAX:

 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky
 • ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa alebo úplné SŠ vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 2 roky

ĎAĽŠIE KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonnosť
 • ovládanie práce s PC ( Word, Excel, PowerPoint, Internet, Outlook)
 • samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť, zodpovednosť, rozhodnosť
 • vodičský preukaz skupiny B
 • znalosť ITMS2014+
 • poznanie územia MAS „Mikroregión Hurbanovo“

DOKLADY K VÝBEROVÉMU KONANIU:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • ďalšie doklady o vzdelaní, prípadne ďalšie relevantné certifikáty
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať elektronicky na adresu: starosta@svatypeter.eu, poštou (príp. doručiť osobne) na adresu: MAS „Mikroregión Hurbanovo“, Hlavná č. 2, 946 57 Svätý Peter s označením „VK- manažér MAS „Mikroregión Hurbanovo““, najneskôr do 31.05.2020.

Termín uskutočnenia výberového konania bude určený dodatočne a písomne oznámený uchádzačom, ktorí splnia podmienky účasti vo výberovom konaní. Bližšie informácie nájdete na stránke www.istp.sk.


Na stiahnutie:

Výberové konanie – Manažér MAS „Mikroregión Hurbanovo“[123Kb, .pdf]

Pracovný portál ISTPs.sk – Manažér MAS „Mikroregión Hurbanovo“[123Kb, .pdf]