Výzva č. 1 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o NFP v rámci implementácie CLLD 7.2

Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ si Vás dovoľuje informovať, že vyhlasuje Výzvu č. 1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 12.08.2019

Znenie:


Dokument s väčśím počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Výzva č. 1 na odborných hodnotiteľov v rámci implementácie CLLD 7.2 [515kB, .pdf]