Výzva č. 2 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o NFP v rámci implementácie CLLD 7.4

Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ si Vás dovoľuje informovať, že vyhlasuje Výzvu č. 2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 12.08.2019

Znenie:


Dokument s väčśím počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Výzva č. 2 na odborných hodnotiteľov v rámci implementácie CLLD 7.4 [515kB, .pdf]