Výzva č. 5 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o NFP v rámci implementácie CLLD 7.2

Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou („Mikroregión Hurbanovo“) (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“) vyhlasuje Výzvu č. 5 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva na výber OH“)

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 22.01.2021

Celé znenie:


Dokumenty na stiahnutie:

Výzva č. 5 na odborných hodnotiteľov v ramci implementacie CLLD 7.2 [60kB, .docx]

Výzva č. 5 na odborných hodnotiteľov v ramci implementacie CLLD 7.2 [368kB, .pdf]