Výzva MAS | 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Občianske združenie Mikroregión Hurbanovo vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre podopatrenie: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

Kód výzvy: MAS_103/7.2/6

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia výzvy: 25.06.2024

Dátum uzavretia výzvy: 23.08.2024

Všetky potrebné informácie nájdete vo Výzve MAS – CLLD nižšie.


Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku


Prílohy k výzve:

Prílohy k výzve 7.2[4,8MB, .ZIP]