Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu nástroja 1 LEADER NSK na rok 2024

Kód výzvy: MRH/2024/01

Miestna akčná skupina “Mikroregión Hurbanovo“ sa plánuje zapojiť do výzvy NSK/LEADER1/2024-Op12 vyhlásenej Nitrianskym samosprávnym krajom v rámci Nástroja 1 LEADER NSK a z tohto dôvodu vyhlasuje dňa 13.02.2024 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS “Mikroregión Hurbanovo“ Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v termíne od 13.02.2024 do 11.03.2024 pre opatrenia:

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality

2. Podpora činnosti združení a spolkov


Prijímanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu bude počas pracovných dní od 13.02.2024 do 11.03.2024 v čase od 08:00 do 16:00 hod. (alebo podľa dohody) v kancelárii MAS “Mikroregión Hurbanovo“ v Hurbanove.

Je potrebné sa vopred ohlásiť a to buď telefonicky: +421 907 784 423 alebo prostredníctvom e-mailu: mikroregionhurbanovo@gmail.com.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spomínanej výzvy neváhajte kontaktovať našu kanceláriu.


Výzva na predkladanie žiadostí dotáciu nástroja 1 LEADER NSK na rok 2024

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k žiadosti o príspevok.


Aktuálne znenie výzvy a prílohy k výzve:

Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu[363kB, .PDF]

Formulár: Projektový návrh – žiadosť o dotáciu[422kB, .DOC]

Čestné vyhlásenie konečného užívateľa[15kB, .DOCX]

Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska koordinátora regionálnej značky kvality[12kB, .DOCX]

Výberové kritériá pre Opatrenie č. 1[437kB, .PDF]

Výberové kritériá pre Opatrenie č. 2[614kB, .PDF]

Návrh Zmluvy o poskytnutí NFP[263kB, .DOCX]

Programový manuál 1[240kB, .DOC]

Všeobecne záväzné nariadenie NSK č. 9/2020[325kB, .PDF]