Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2019

Kód výzvy: MRH/2017/01

Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ (ďalej len MAS „Mikroregión Hurbanovo“), vyhlasuje dňa 23.01.2019 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS „Mikroregión Hurbanovo“ Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2019, v termíne od 24.01.2019 do 20.02.2019 pre opatrenia:

Opatrenie 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality

Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov

Príjímanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu (ďalej „žiadostí“) bude od 06.02.2019 do 20.02.2019 v priestoroch kancelárie / sídla MAS „Mikroregión Hurbanovo“, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter.


Prílohy výzvy:

Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. nástroja 1 LEADER NSK na rok 2019.pdf [281kB, .pdf]

príloha 2: Projektový návrh – Žiadosť o dotáciu.doc [379kB, .pdf]

Programový manuál 1.pdf [184kB, .pdf]

Návrh Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.doc [391kB, .doc]