Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2023

Kód výzvy: MRH/2023/01

Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ (ďalej len MAS „Mikroregión Hurbanovo“) vyhlasuje dňa 24.1.2023 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS „Mikroregión Hurbanovo“ Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2023 v termíne od 24.1.2023 do 20.2.2023 pre opatrenia:

  • Opatrenie 1. – Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
  • Opatrenie 2. – Podpora činnosti združení a spolkov

Prijímanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu (ďalej „žiadostí“) bude od 24.1.2023 do 20.2.2023 v priestoroch kancelárie MAS „Mikroregión Hurbanovo“, Nám. Dr. M. Thege Konkolyho 1843/3, 947 01 Hurbanovo

Výzva na predkladanie žiadostí dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2023

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k žiadosti o príspevok.


Aktuálne znenie výzvy a prílohy k výzve:

Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu[353kB, .PDF]

Formulár: Projektový návrh – žiadosť o dotáciu[412kB, .DOC]

Čestné vyhlásenie konečného užívateľa[14kB, .DOCX]

Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska koordinátora regionálnej značky kvality[12kB, .DOCX]

Environmentálne zameranie projektov, 2023)[281kB, .PDF]

Výberové kritériá pre Opatrenie č. 1[448kB, .PDF]

Výberové kritériá pre Opatrenie č. 2[450kB, .PDF]

Návrh Zmluvy o poskytnutí NFP[261kB, .DOCX]

Programový manuál 1[234kB, .DOC]

Všeobecne záväzné nariadenie NSK č. 9/2020[186kB, .PDF]