MSK „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP poskytnutého z dotácie NSK na rok 2015

Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ (ďalej len „MAS „Mikroregión Hurbanovo“), verejno – súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom pre implementáciu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja (Nástroj 2 LEADER NSK) vyhlasuje dňa 10.8.2015  na základe rozhodnutia Predsedníctva o.z. MAS „mikroregión Hurbanovo“ výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutého z dotácie NSK na rok 2015 (ďalej len „ŽoNFP”) nasledovne:

v termíne od 10.8.2015 do 6.10.2015 pre opatrenia :

  1. Obnova obcí
  2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií

Príjímanie ŽoNFP bude od 28.9.2015 do 6.10.2015 do 12:00 hod. v priestoroch kancelárie MAS „Mikroregión Hurtbanovo“, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.


Rozpočet

V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí dotácie č.1352/2015, s účinnosťou od 14.7.2015 medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a MAS „Mikroregión Hurbanovo“ v celkovej sume 37 420,00 EUR slovom tridsaťsedemtisícštyristodvadsať eur pre túto výzvu.

Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP prijatých v rámci tejto Výzvy platia kritéria na výber projektov schválené Výkonným orgánom MAS „Mikroregión Hurbanovo“ v rámci Integrovanej stratégie miestneho rozvoja dňa 6.8.2015 a sú zverejnené na internetovej stránke MAS „Mikroregiónu Hurbanovo“ www.mikroregionhurbanovo.sk.


Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku:

  • Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení: cieľ opatrenia, podporované aktivity a podaktivity, oprávnené a neoprávnené výdavky, oprávnení žiadatelia, výberové kritériá pre projekty, rozsah pomoci, výška spolufinancovania žiadateľom a pod. sú uvedené v aktuálnej verzii Usmernenia 2 LEADER NSK, ako aj v rámci implementačných pravidiel ISMR MAS Mikroregión Hurbanovo“, zverejnených na webovej stránke MAS „Mikroregión Hurbanovo“ (www.mikroregionhurbanovo.sk.). Žiadateľ je povinný postupovať v súlade s uvedenými dokumentmi.
  • ŽoNFP sa predkladá osobne v 1 vyhotovení (originál) v kancelárii MAS „Mikroregión Hurbanovo“ Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.  ŽoNFP je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve pre príslušné opatrenie.
  • Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) predkladá len jednu žiadosť ročne.
  • ŽoNFP sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh projektu.
  • Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá stanovené pre uvedené opatrenie tak je to uvedené vo vyššie uvedených dokumentoch.
  • Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb musí byť vykonané v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
  • Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratého finančného príspevku z dotácie NSK pre podporu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
  • Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať vkancelárii MAS „Mikroregión Hurbanovo, adresa Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, telefón 0907 419 415, e-mail: sekretariat@svatypeter.sk Žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov adresujte na kanceláriu vedúceho kancelárie MAS Klaudiu Pinkeovú

 

Prílohy výzvy:

Finančný plán pre rok 2015.pdf [63kB, .pdf]

Žiadosť o NFP (formulár.pdf [102kB, .pdf]

Povinné prílohy projektu (zoznam).pdf [89kB, .pdf]

Zmluva o poskytnutí dotácie (návrh).pdf [67kB, .pdf]

Usmernenie 2.pdf [60kB, .pdf]

 

V Hurbanove, dňa 10.8.2015

Jozef Jobbágy, Ing.
predseda o. z.
MAS „Mikroregión Hurbanovo“