Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu implementácie stratégie clld (t. j. miestneho rozvoja vedeného komunitou) podporenej z dotácie NSK

Kód výzvy: MRH/2016/01

Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ (ďalej len „MAS „Mikroregión Hurbanovo“), verejno – súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom pre implementáciu Stratégie CLLD (Nástroj 2 LEADER NSK) vyhlasuje dňa 30.09.2016 na základe rozhodnutia Predsedníctva o.z. MAS „Mikroregión Hurbanovo“ výzvu pre predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK na rok 2016 (ďalej len „ŽoNFP”) v termíne od 30.09.2016 do 28.10.2016 pre opatrenia:

  1. Obnova obcí,
  2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií.

Príjímanie ŽoNFP bude od 10.10.2016 do 28.10.2016 do 12:00 hod. v priestoroch kancelárie MAS „Mikroregión Hurtbanovo“, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter.


Prílohy výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z dotácie NSK.pdf [355kB, .pdf]

Usmernenie k administrácii poskytovania dotácií z rozpočtu NSK.pdf [217kB, .pdf]

Výberové kritériá pre výber projektov.pdf [184kB, .pdf]

Formulár žiadosti o NFP.doc [391kB, .doc]

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.doc [296kB, .doc]