Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu implementácie stratégie clld (t.j. miestneho rozvoja vedeného komunitou) podporenej z dotácie NSK na rok 2017

Kód výzvy: MRH/2017/01

Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ (ďalej len „MAS „Mikroregión Hurbanovo“), verejno – súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom pre implementáciu Stratégie CLLD (Nástroj 2 LEADER NSK) vyhlasuje dňa 26.05.2017 na základe rozhodnutia Predsedníctva o.z. MAS „Mikroregión Hurbanovo“ výzvu pre predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK na rok 2017 (ďalej len „ŽoNFP”) v termíne od 27.05.2017 do 23.06.2017 pre opatrenia:

  1. Obnova obcí

Príjímanie ŽoNFP bude od 10.06.2017 do 23.06.2017 do 12:00 hod. v priestoroch kancelárie MAS „Mikroregión Hurtbanovo“, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter.


Prílohy výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z dotácie NSK.pdf [355kB, .pdf]

Usmernenie k administrácii poskytovania dotácií z rozpočtu NSK.pdf [217kB, .pdf]

Výberové kritériá pre výber projektov.pdf [184kB, .pdf]

Formulár žiadosti o NFP.doc [391kB, .doc]

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.doc [296kB, .docx]