Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ, zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Celé Znenie:

 

– – – – – – – – –

Informácie k výzve v ITMS 2014+:klikni na odkaz

Aktuálne znenie výzvy a prílohy (komplet) k výzve:

Výzva MAS – CLLD 6.4 Mikroregión Hurbanovo s prílohami[10.49MB, .zip]

Výzva MAS – CLLD 6.4 Mikroregión Hurbanovo[1.15MB, .pdf]

Prílohy k výzve po jednom:

Príručka pre prijímateľa NFP Leader, verzia 1.2_bsz[3.12MB, .pdf]

Výberové a hodnotiace kritéria pre výber projektov MAS Hurbanovo[828kB, .pdf]

Usmernenie PPA pre MAS Covid-19[22kB, .docx]

príloha č. 2b – Projekt realizácie, verzia 1.2_bsz[73kB, .docx]

príloha č. 4b – Vzor žiadosti o NFP 4, verzia 1.2[620kB, .pdf]

príloha č. 5b – Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP, verzia 1.2[56kB, .doc]

príloha č. 6b – Podmienky poskyt. príspevku, výber a hodnotiace kritériá, verzia 1.2_bsz[3.65MB, .pdf]

príloha č. 8a – Stavebný rozpočet, verzia 1.2[34kB, .xlsx]

príloha č. 11b – Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc[49kB, .docx]

príloha č. 13a – Čestné vyhlásenie k VO, verzia 1.2[49kB, .docx]

príloha č. 13b – KEZ – jednoduché účtovníctvo (6)[21kB, .xlsx]

príloha č. 13b – KEZ – Mikroúčtovné jednotky (2)[19kB, .xlsx]

príloha č. 13b – KEZ – podvojné účtovníctvo (3)[25kB, .xlsx]

príloha č. 14b – Schéma minimálnej pomoci podopatrenie 19-2-5[544kB, .doc]

príloha č. 15a – Dokumentácia VO Žiadateľ, verzia 1.2_bsz[335kB, .docx]

príloha č. 16a – Metodický pokyn k sociálnemu VO, verzia 1.2[203kB, .docx]

príloha č. 16b – Vyhlásenie o veľkosti podniku MSP[66kB, .docx]

príloha č. 17b – Informácia pre Žiadateľov, verzia 1.2[17kB, .docx]

príloha č. 18b – Príručka MSP 1[808kB, .pdf]

príloha č. 19b – Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci[157kB, .pdf]

príloha č. 21b – Čestné vyhlásenie Žiadateľa ku konfliktu zaujmu, verzia 1.2[25kB, .docx]

príloha č. 22b – Formulár žiadosti o výpis z registra trestov, verzia 1.2_bsz[22kB, .docx]

príloha č. 24b – Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.2[534kB, .pdf]

príloha č. 27a – Usmernenie PPA č. 10_2017 – aktualizácia č. 1, verzia 1.2[907kB, .pdf]