Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP – pôdopatrenie 1.2

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 1.2. Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie (mimo Bratislavský kraj)

Celé Znenie:

 


Aktuálne znenie výzvy a prílohy (komplet) k výzve:

Výzva MAS – CLLD – MAS_103 1.2 2 Mikroregión Hurbanovo[1.13MB, .pdf]

Výzva MAS – CLLD – MAS_103 1.2 2 Mikroregión Hurbanovo s prílohami[6.99MB, .zip]