Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP – podopatrenie 6.4

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Dĺžka trvania výzvy je od 26.07.2021 do 19.10.2021.

Celé Znenie:

 


Aktuálne znenie výzvy a prílohy (komplet) k výzve:

Výzva MAS – CLLD – MAS_6.4 Mikroregión Hurbanovo[1.27MB, .pdf]

Výzva MAS – CLLD – MAS_6.4 Mikroregión Hurbanovo s prílohami[7.36MB, .zip]