Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP pre opatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje:

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou s názvom „Mikroregión Hurbanovo“, z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

Kód výzvy: MAS_103/7.2/1.1

Dĺžka trvania výzvy je od 10.7.2019 do 31.10.2019.


Prílohy výzvy:

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.pdf [355kB, .pdf]

Príručka pre prijímateľa.pdf [217kB, .pdf]

Príloha č.2b – Projekt realizácia.docx [355kB, .pdf]

Príloha č.4b – Vzor žiadosti o NFP.pdf [217kB, .pdf]

Príloha č.5b – Oznámenie o späťvzatí ŽONFP.doc [55kB, .doc]

Príloha č.6b – Podmienky poskytnutia príspevku, výber a hodnotiace kritériá_verzia 1.1_bsz.pdf [217kB, .pdf]

Príloha č.8a – Stavebný rozpočet.xls [355kB, .xls]

Príloha č.13a – Čestné vyhlásenie k VO.docx [217kB, .docx]

Príloha č.15a – Dokumentácia VO žiadateľ_verzia 1.1.docx [355kB, .docx]

Príloha č.16a – Metodický pokyn k sociálnemu VO.docx [217kB, .docx]

Príloha č.17b – Informácia pre žiadateľov.docx [355kB, .docx]

Príloha č.21b – Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov.docx [217kB, .docx

Príloha č.22b – Formulár žiadosti o výpis z registra trestov.docx [355kB, .docx]